Inbjudan till samrådsmöte

Samhällsbyggnadsnämnden inbjuder härmed till samråd angående förslag till detaljplan för fastigheten Hillerstorp 3:116 m.fl. (Ballhusbyn) i Gnosjö kommun.

Syftet med detaljplanen är att skapa möjlighet för mer bostadsbyggande inom planområdet. Mycket av marken i den gällande planen består av prickmark som inte får bebyggas, syftet är att göra en flexiblare plan. Förslaget tillåter byggnader med en totalhöjd om 12 meter.

Planförslaget är förenligt med kommunens översiktsplan och bedöms inte medföra någon betydande miljöpåverkan. Detaljplanen handläggs med standardförfarande.

SAMRÅDSMÖTE

Ni inbjuds till ett samrådsmöte för information och diskussion angående rubricerad detaljplan

Vi vill gärna veta hur många som kommer på samrådsmötet och ber er därför att kontakta planarkitekt Emelie Alsén på telefon 0370-33 10 69 eller mail emelie.alsen@gnosjo.se för anmälan till mötet. Vi bjuder på fika!

Om ni inte kan närvara vid mötet och har synpunkter på förslaget så ber vi er att skicka in dessa till Samhällsbyggnadsnämnden under adress Samhällsbyggnadsnämnden, 335 80 Gnosjö eller samhallsbyggnadsnamnd@gnosjo.se. Senast den 26 januari 2018 vill vi ha era synpunkter på förslaget.

Plats: Hillecenter, Hillerstorp

Tid: Torsdagen den 11 januari 2018 klockan 18.00

Om du önskar ytterligare upplysningar är du välkommen att kontakta planarkitekt Emelie Alsén, telefon 0370-33 10 69, emelie.alsen@gnosjo.se

GNOSJÖ KOMMUN

Samhällsbyggnadsnämnden

Sidansvarig: Susann Gustavsson

Senast uppdaterad: 2018-01-11