Falkenbergs kommun vill lära sig om Gnosjös Arbetsmarknadsenhets framgångsfaktorer!

En delegation från Falkenberg besökte den 2 mars Gnosjö kommuns Arbetsmarknadsenhet (AME). Intresset väcktes vid en av Entreprenörsregionens träffar där totalt tolv kommuner deltar.

Deltagande besökare från Falkenberg var bland annat kommunstyrelsens ordförande, oppositionsråd, socialchef, arbetsmarknadschef och även politiker från både kommunstyrelse och socialnämnd med flera.

Jakob Björnell, verksamhetschef för AME inledde med en presentation av verksamheten och hur de arbetar. Huvudsyftet handlar om att vägleda deltagarna till studier, arbete eller rätt försörjning där målet är att deltagarna ska bli självförsörjande. AME arbetar med människor som står långt ifrån arbetsmarknaden just nu är en stor del av målgruppen nyanlända eller utlandsfödda som bott en längre tid i Sverige.

En nyckel till framgångsfaktorerna för verksamheten handlar om samverkan mellan olika aktörer; arbetsförmedling, GKC (Gnosjöandans kunskapscentrum), försäkringskassan, Gnosjöandans Näringsliv liksom starka band gentemot de olika företagen i kommunen. I styrgruppen träffas man 6 gånger årligen och där deltar även Kommunal, Finnvedens samordningsförbund och kommunens integrationsstrateg.

AME erbjuder själva industriinriktad sysselsättning såsom snickeri, montering och packning. De har även sysselsättning som köksbiträde, butiks- och caféarbete och sömnadsarbete. Dock är huvudmålet att sedermera komma ut på arbetsmarknaden för varaktiga anställningar både i offentlig och privat verksamhet. En stor majoritet av de som får arbete den här vägen får det genom kontakter. Arbetsförmedlingen är den största remittenten att avgöra vilka personer som är i behov av extra stöd till studier, arbete eller rätt försörjning.

Man utgår från personernas kompetenser, och deras önskemål i så stor utsträckning som möjligt och allt genomsyras av arbetsmetoden ”Erkännande”. Att arbeta enligt detta förhållningssätt är ett projekt som pågår just nu. Erkännande handlar om att genom omsorg, rättigheter och social uppskattning lyfta deltagarnas självkänsla, självaktning och självuppskattning. Detta erkännande förhållningssätt bidrar till att deltagarna motiveras och att de får arbete. Denna metod presenterades av Louise Holm från Region Jönköpings Län.

Det bedrivs just nu även tre integrationsprojekt, som Jakob berättade om i sin presentation: Vidare i Gnosjö, Nya i Gnosjö och Projekt äldreomsorg. Vidare i Gnosjö erbjuder invandrare med språksvårigheter en 3-6 månaders anpassad språkpraktik inom en kommunal verksamhet. Nya i Gnosjö är ett projekt där projektpersonal startat en förening tillsammans med nyanlända ungdomar. Aktiviteter som föreningen tar fram ska bidra till att nyanlända ungdomar (16-25 år) rustas inför arbetslivet och etableras ytterligare i kommunen. Projekt äldreomsorg erbjuder personer i behov av sysselsättning möjlighet till olika arbetsuppgifter inom äldreomsorgen med stöd av en handledare.

Kristina Andersson från Vuxenenheten berättade om deras enhet, och hur de samverkar för att deltagarna på olika sätt ska komma vidare från försörjningsstöd till att försörja sig genom arbete, och ett nära samarbete med AME. Bland annat nämns också den ekonomiska föreningen Kamratstödet som en viktig aktör (som är en fixartjänst med allt från hemtjänst till skogslag och biltvätt som arbetssysslor). Arena är också en viktig samverkansfunktion där representanter från socialförvaltningen, psykiatrin , vårdcentralen, arbetsförmedlingen och försäkringskassan samverkar för att hitta den bästa vägen anpassad för varje enskild individ.

 FAKTA

2016 avslutades 71 deltagare (1 % eftergymnasial utbildning, 14 % gymnasial utbildning, 29 % högst grundskoleutbildning och 56 % icke fullgjord grundskoleutbildning) av dessa avslutades 47 personer till arbete (37 reguljär arbetsmarknad).

AME avslutade med att summera vilka delar de ser som sina viktigaste framgångsfaktorer för att så många lyckats komma i varaktigt arbete:

 1. Alla jobbar mot ett gemensamt mål trots att man har olika uppdrag = att ha så få i försörjningsstöd som möjligt.
 2. Samverkan med näringslivet – genom ett näringslivsråd med representanter från Gnosjöandans näringsliv, näringslivsutvecklaren, KS presidiet, Arbetsförmedlingen, AME och vuxenutbildningen på GKC. Det handlar också om att man uppmärksammar goda exempel där deltagare fått arbete bland annat genom nyhetsbrevet ”Arbetslust” som AME tar fram och skickar ut till näringslivet. I nyhetsbrevet förmedlar man också vilka kompetenser som finns inne just nu. Det generar många nya intresserade kontakter från företagen. AME genomför även sambesök på företag med Arbetsförmedlingens företagsrådgivare.
 3. Egen arbetscoach – Det finns en direktkontakt med försörjningsstöd. Man har respekt för varandras arbetsområden och litar till att respektive gör sitt jobb på bästa sätt.
 4. Arbetsmarknaden befinner sig i en högkonjunktur och företagen skriker efter arbetskraft just nu. AME har en lokal kännedom om företagarna och deras krav/förväntningar som de kan förmedla till deltagarna.
 5. Jobbar aktivt med ”Extratjänster” i kommunal förvaltning. När personerna är i en Extratjänstanställning arbetar coacherna aktivt med att hitta arbete på reguljär arbetsmarknad.
 6. Liten lokal för verksamheten – bidrar till att inte hur många som helst kan ”bli kvar” i AME:s egna arbetsuppgifter utan behöver även komma ut i andra praktiker eller arbeten när nya deltagare kommer.
 7. Supported Employment – Grundtanken är att alla människor kan arbeta på den öppna arbetsmarknaden om de bara hittar rätt arbete och rätt arbetsplats. Tanken är inte att ”stöpa om” en person genom omfattande arbetsträning och successiv utslussning, utan att söka efter ett arbete som tar vara på klientens motivation och intressen. Betonar i stället vikten av att snabbt söka arbete och komma ut i förvärvslivet. Att kunna få och behålla ett arbete är något som i sin tur antas leda till stärkt självbild och självkänsla. En särskild stödperson med specifik utbildning i metoden (jobbcoach) stödjer och vägleder klienten i att hitta och behålla ett arbete.
 8. Erkännande – metoden som genomsyrar arbetet och lyfter deltagarnas självbild och motivation. Positiva upplevelser och känslan av att vara erkända av socialarbetarna.
 9. Vägen till arbete går via Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen har kunskapen att kunna göra arbetsförmågebedömningar och har även större möjligheter till ekonomiska insatser.
 10. Kvalitetshöjande resursjobb – inom kommunal förvaltning
 11. Punktinsatser i olika projekt. Fokuserar på ett projekt i taget, tittar vart särskilda insatser behövs just nu.
 12. Närhet till de olika samverkansparterna, det blir typisk Gnosjöanda med korta och smidiga kontaktvägar och en välvilja till att samarbeta – ”den lilla kommunen”.
 13. Samverkan med vuxenutbildningen, som för övrigt är först i landet med obligatorisk yrkesinriktning på SFI-utbildningen.

Sidansvarig: Susann Gustavsson

Senast uppdaterad: 2018-03-08