Inbjudan till samråd (Gunnars Tråd)

Samhällsbyggnadsnämnden inbjuder till samråd angående förslag till detaljplan för fastigheten Österskog 1:43 (Gunnars Tråd) i Gnosjö kommun.

Syftet med detaljplanen är att öka byggrätten på Österskog 1:43 och därmed underlätta möjligheterna för Gunnars Tråd att utvecklas. I den gällande planen hindras utbyggnad av befintliga ledningar och restriktioner i form av delområden som inte får bebyggas eller endast får bebyggas med bostäder och kontor.

Planförslaget är förenligt med kommunens översiktsplan och bedöms inte medföra någon betydande miljöpåverkan.

Detaljplanen avses handläggas med standardförfarande.

Samrådsmöte

Vi vill gärna veta hur många som kommer på samrådsmötet och ber er därför att kontakta planarkitekt Emelie Alsén på telefon 0370-33 10 69 eller e-post emelie.alsen@gnosjo.se för anmälan till mötet.

Om ni inte kan närvara vid mötet och har synpunkter på förslaget så ber vi er att skicka in dessa till Samhällsbyggnadsnämnden under adress Samhällsbyggnadsnämnden, 335 80 Gnosjö eller samhallsbyggnadsnamnd@gnosjo.se. Senast den 20 mars 2017 vill vi ha era synpunkter på förslaget.

Plats: Gunnars Tråd, Österskogsvägen 2 Hillerstorp
Tid: torsdagen den 2 mars 2017 klockan 18.00

Om du önskar ytterligare upplysningar är du välkommen att kontakta planarkitekt Emelie Alsén, telefon 0370-33 10 69.

GNOSJÖ KOMMUN
Samhällsbyggnadsnämnden

Sidansvarig: Emilia VanDerMeulen

Senast uppdaterad: 2017-02-27