Detaljplan för fastigheten Gårö 1:123 (Tappershuset)

Ett förslag till detaljplan för Gårö 1:123 (Tappershuset) i Gnosjö kommun, upprättat 2016-01-12 finns utställt för granskning under tiden 28 nov – 19 dec 2016. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförandet av ett flerbostadshus i tre våningar med möjlighet för bostäder, handel, centrumverksamhet och kontor. Planförslaget är förenligt med kommunens översiktsplan och bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan.

Länk till granskningshandlingarna.

Handlingarna finns även utställda i kommunhuset, Storgatan 15, Gnosjö.

Mer information
Planarkitekt Emelie Alsén
tel 0370-33 10 69
emelie.alsen@gnosjo.se

Den som har synpunkter på förslaget får framföra dessa skriftligen till Samhällsbyggnadsnämnden, 335 80 Gnosjö, eller via mail till samhallsbyggnadsnamnd@gnosjo.se

Senast den 19 december ska synpunkterna ha inkommit till Samhällsbyggnadsnämnden. Den som inte framfört skriftliga synpunkter då, kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Sidansvarig: Susann Gustavsson

Senast uppdaterad: 2016-11-28