Så styrs kommunen

I Gnosjö kommun arbetar vi utifrån en styrmodell som utgår från dem vi är till för – våra invånare och brukare av tjänster. Styrmodellen anger vad kommunfullmäktige beslutat ska gälla för hur kommunen styrs vad gäller ekonomi, mål, uppföljning och förbättring m.m.

Styrmodellen i korthetPowerpoint

De viktigaste punkterna handlar om:

  • Invånaren i fokus i allt vi gör.
  • Demokratisk genomslagskraft i mål och budget. Det invånarna väljer som politisk inriktning avgör vilka mål politikerna sätter vilket sedan också påverkar hur pengarna fördelas.
  • Kontinuerlig uppföljning och förbättring genom engagerade ledare som baserar beslut på fakta och agerar utifrån att kvalitet skapas närmast brukaren/invånarna.
  • Samverkan och samarbeten över gränserna mellan förvaltningar och verksamheter för att uppnå god kvalitet i alla verksamheter.

Det är politikerna i kommunfullmäktige och nämnder som bestämmer vad som ska göras och formulerar visionen samt mål och fördelar resurser för arbetet. Detta dokumenteras i en kommunplan med budget – vilket är det övergripande budgetdokumentet för hela kommunen Förvaltningarna bestämmer sedan hur arbetet ska göras vilket beskrivs i enhetsplaner. Emellan dessa styrskikt finns nämnderna som dokumenterar sin planering i nämndplaner.

Uppföljningen av hur det gick med det vi planerat att göra, stöds av en kommunövergripande analysgrupp bestående av experter på kvalitet och ekonomi. Dessa följer upp, utreder avvikelser mot mål och önskvärd kvalitet samt föreslår åtgärder utifrån forskning, goda exempel i andra kommuner och verksamheternas egna idéer. Förbättringar planeras sedan i åtgärdsplaner vilka genomförs i verksamheterna.

Gnosjö kommuns mål 2019 - 2020

Klicka på länken nedan för att se kommunens mål i sin helhet.

Gnosjö kommuns mål 2019-2020Word

Sidansvarig: Samanthi Kahn

Senast uppdaterad: 2019-02-13

Kontakt

Utvecklingsledare
Samanthi Kahn
tel 0370-33 10 25
samanthi.kahn@gnosjo.se