Socialutskottet

Socialutskottet ersatte vid årsskiftet 2010/11 socialnämnden. Utskottet är organiserat under kommunstyrelsen och dess ledamöter är även ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen.

Socialutskottets ansvar omfattar den samhälleliga socialtjänst som styrs av socialtjänstlagen, SoL, lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU, lagen om vård av missbrukare i vissa fall, LVM, socialtjänstförordningen, SoF, hälso- och sjukvårdslagen, HSL samt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Dessa lagar är s k speciallagar, vilket innebär att de ålägger kommunen, genom socialutskottet, ansvar att samhällets socialtjänst garanteras på lokal nivå. Förvaltningsdomstolarna tryggar den enskildes rättssäkerhet.

Förutom nämnda lagar framgår av kommunstyrelsens reglemente vilka uppgifter och vilket ansvar som ålagts socialutskottet. Där framgår bl a att socialutskottet är huvudman för färdtjänsten samt ansvarar för familjerådgivningen och mycket annat.

Socialförvaltningen, med socialkontoret, är socialutskottets verkställande organ.

Sidansvarig: Margareta Haglund

Senast uppdaterad: 2018-01-02

Kontakta oss

Socialutskottets ordförande
Maria Sandberg (KD)
tel 072-141 36 70 (mobil)

Socialutskottets 1:e vice ordförande
Kari Parman (S)
tel 076-789 95 35 (mobil)

Socialutskottets 2:e vice ordförande
Senada Sacic (M)
tel 070-771 25 73 (mobil)

Socialchef
Elisabeth Andersson
tel 0370-33 13 67 (kontor)
tel 0730-65 13 16 (mobil)
elisabeth.andersson@gnosjo.se

Besöksadress
Järnvägsgatan 49
335 32 GNOSJÖ

E-postadress
socialutskottet@gnosjo.se