Samhällsplanering

Samhällets förändras ständigt och för att möta detta krävs att kommunen har framförhållning med planer och byggbar mark. Planeringen styrs framförallt av plan- och bygglagen (PBL) och sker genom den kommunövergripande översiktsplanen som kommunstyrelsen ansvarar för, samt genom detaljpaneringen som samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för.

Utgångspunkten för planeringen är människors fysiska och sociala behov, samhällets hushållning med naturmiljöns resurser samt de kulturella och estetiska värdena i vår bebyggelsemiljö. Planeringsprojekten utförs på olika nivåer, alltifrån det lilla kvarteret och upp till både regional, nationell och till och med internationell nivå. I Gnosjö kommun är det kommunstyrelsen som har det övergripande ansvaret för samhällsplaneringen.

Sidansvarig: Nils Hedenmo

Senast uppdaterad: 2019-09-20

Kontakta oss


Kommunens växel
tel 0370-33 10 00

Planarkitekt
Nils Hedenmo

0370-33 10 69

 

samhallsbyggnadsnamnd@gnosjo.se


Blanketter

Ansökan om planärendenPDF