Granskning av ett av våra LSS-boenden - en bakgrund

Personen bor i ett specialanpassat hus där miljön är utformad utifrån den enskildes behov. Personen bor ensam i huset med två personal ständigt i tjänst.

I samförstånd med den boende låser personalen vid vissa tillfällen dörren till personens rum. Personalen finns alltid i närheten och uppmanar alltid den boende att förmedla när hen vill att de låser upp dörren. I SVT:s inslag i juni 2019 visas att låsvredet saknas och att man låser/låser upp dörren med en kniv. Detta skedde under en kort tid då vredet var sönder, så fort man fick kännedom om detta åtgärdades detta av vaktmästare. IVO känner till att personalen låser dörren och har gett sitt medgivande till detta, så länge det sker restriktivt och dokumenteras.

Det har kommit till kommunens kännedom att två av våra anställda dömdes för brott år 2015. De har idag avtjänat sina straff. Vi har gjort bedömningen att personerna är lämpliga för sina uppdrag och anser att de utför sitt arbete på ett bra sätt.

Efter att det inkommit en anmälan till IVO från anhörig, gjorde IVO en tillsyn av boendet under våren 2019. De besökte då boendet, träffade den enskilde samt intervjuade chefer och personal. I beslutet står det att IVO inte uppmärksammat några brister inom de områden som tillsynen omfattat och sammantaget gör de bedömningen att brukaren erbjuds insatser med god kvalitet och att brukaren uppnår goda levnadsvillkor.

Personalen har ett strukturerat arbetssätt utifrån den enskildes behov av schema och fasta rutiner och det finns en kontinuerlig samverkan med ansvarig läkare och kommunens sjuksköterska. Verksamhetschefen har tillsammans med personalen gemensamt kommit fram till de rutiner och det sätt man arbetar på. För att få stöd och handledning har man haft återkommande kontakt med IVO och ett nära samarbete med ansvarig läkare. Personalen har även haft professionell handledning under flera års tid.

Avslutningsvis vill kommunen betona att man i verksamheten på boendet ständigt arbetar med att se över sina rutiner och arbetssätt för att den boende ska få en så god livskvalitet som möjligt.

Sidansvarig: Christian Bagan

Senast uppdaterad: 2020-02-07